Algemene voorwaarden

1. Behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst wordt de rechtsverhouding tussen partijen geregeld door de algemene voorwaarden waarvan de klant verklaart kennis te hebben genomen, en die prevaleren op de algemene voorwaarden van de klant.

2. De bestekken en prijsoffertes van Savopac bvba zijn gebaseerd op de thans geldende waarden van lonen en materialen. Indien deze wijzigingen ondergaan behouden wij ons het recht voor deze prijzen op evenredige wijze aan te passen.

3. In geval van annulering van de bestelling is de koper een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd ten bedrage van 15 % van de waarde van de bestelling met een minimum van 50 € indien deze bestelling kleiner zou zijn dan 250 €.

4. De leveringstermijnen worden enkel bij wijze van inlichtingen verstrekt en Savopac bvba niet. Bij vertraging in de leveringen heeft de koper geen recht op schadevergoeding en kan evenmin de overeenkomst eenzijdig verbreken tenzij anders schriftelijke overeenkomsten tussen partijen..

5. De goederen worden verzonden en afgeleverd op risico van de koper. De vervoerkosten komen, tenzij anders bepaald voor rekening van de koper. Savopac bvba behoudt zich het recht voor om een ​​toeslag van € 15 in rekening te brengen bij bestellingen onder € 250 (excl. btw).

6. Wanneer Savopac bvba ten gevolge van overmacht, staking, weersomstandigheden, e.d. niet in de mogelijkheid verkeert de overeenkomst uit te voeren, behouden wij ons het recht voor de overeenkomst eenzijdig te verbreken zonder dat ons enige schadevergoeding kan worden geëist.

7. Savopac bvba behoudt zich het recht voor om de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen in geval van faillissement, kennelijk onvermogen van de koper alsook bij om het even welke wijziging aan de juridische toestand van de koper.

8. Klachten betreffende leveringen of ophalingen moeten ons toekomen binnen de acht dagen na levering van de goederen en alleszins voor het gebruik of ingebruikname van de goederen.

9. Alle betwisten omtrent de factuur, leveringen of ophalingen moeten gebeuren door een aangetekend schrijven aan Savopac bvba gericht binnen de acht dagen na factuurdatum, datum van verzending van de goederen of uitvoering van de werken..

10. Bij niet betaling van de facturen binnen de gestelde termijnen is vanaf de vervaldag van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling verwijlintrest verschuldigd te belope van 12% op jaarbasis van het factuurbedrag alsook een forfaitaire schadevergoeding 10 % van het factuurbedrag met een minimum van 100 €. Alle kosten van invordering door tussenkomst van derden zijn volledig ten laste van de koper.

11. Bij niet betaling behouden wij ons het recht voor om verdere leveringen of ophalingen stop te zetten. Tevens behouden wij ons het recht voor om de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen voor het geheel of het nog niet uitgevoerde gedeelte.

12. Conform de wetgeving op het eigendomsvoorbehoud blijven alle goederen tot volledige betaling van de factuur eigendom Savopac bvba. Het risico betreffende de goederen blijft echter vanaf ontvangst ten laste van de koper.

13. Alle betwistingen betreffende huidige overeenkomst zullen definitief beslecht worden via arbitrage conform het werkingsreglement van Rue des Chandeliers, 18, 1000 Bruxelles .Deze clausule vervangt alle tegenstrijdige clausules.

14. Als consument heeft u het recht om de goederen binnen de 8 dagen terug te zenden. De termijn gaat in op de dag na de datum van ontvangst. De teruggave dient te gebeuren door een schriftelijk verzoek tot teruggave te zenden of door de terugzending van de goederen.